Bejelentkezés
Bejelentkezés
Már rendelkezem mömax fiókkal
Elfelejtettem a jelszavam?
Még nem rendelkezem mömax fiókkal Most regisztrálok
mömax Club Card Hírlevél Áruházak

Áruvisszavétel internetes vásárlás esetén

Áruvisszavétel internetes vásárlás esetén

 

6. Elállás

6.1. A termék átvétele után az Ügyfél köteles a termék tartalmát, állapotát, minőségét leellenőrizni és haladéktalanul jelezni Szolgáltató ügyfélszolgálatán, amennyiben valami hiányzik, vagy bármilyen eltérést tapasztal.

6.2. Az Ügyfél a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014

(ll.26.) kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) szerint 14 napon belül jogosult indoklás nélkül elállni a szerződéstől. Az elállási határidő  attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen az Ügyfél vagy az Ügyfél által megjelölt, a fuvarozótól eltérő  harmadik személy a megrendelt terméket átveszi. Több termék szolgáltatásakor pedig attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen az Ügyfél vagy az Ügyfél által megjelölt, a fuvarozótól eltérő  harmadik személy az utolsó terméket átveszi. Az Ügyfél az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti idő szakban is gyakorolhatja. Ha az Ügyfél az elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű  nyilatkozatát köteles eljuttatni a Szolgáltatóhoz (például postán, elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi elérhetőségek egyikén:

postai cím : 1097 Budapest, Gyáli út 33.

e-mail: shop@moemax.hu

Az Ügyfél ebből a célból felhasználhatja a jelen ÁSZF 1. számú mellékletében szereplő  elállási

nyilatkozat-mintát is.

Az Ügyfél határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő  lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

6.3. Ha az Ügyfél eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának

kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti az Ügyfél által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy az Ügyfél a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő  fuvarozási módot választott). A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező  fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha az Ügyfél más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag az Ügyfelet semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket vagy az Ügyfél nem igazolta, hogy azt visszaküldte (a kettő  közül a korábbi idő pontot kell figyelembe venni).

Az Ügyfél köteles a Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb

elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő

 betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő  letelte előtt elküldi a terméket. A termék

visszaküldésének közvetlen költségét az Ügyfél viseli.

Ügyfél kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a

termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat

miatt következett be.


7. Panaszkezelés

Az Ügyfél a vásárlás során esetlegesen felmerülő  panaszait az 1.5. pont alatt szereplő  elérhetőségek valamelyikén teheti meg. A Szolgáltató panaszkezelése minden esetben térítésmentes.

a) Szóbeli panasz

Az Ügyfél szóbeli panaszát a Szolgáltató haladéktalanul megvizsgálja és lehetőség szerint azonnal

orvosolja. Amennyiben az Ügyfél a panaszkezelés módjával nem ért egyet vagy a panasz azonnali

orvoslására nincsen lehetőség, úgy az Ügyfél panaszáról a Szolgáltató jegyző könyvet vesz fel, és

annak tartalmát egyezteti és jóváhagyatja az Ügyféllel. A jegyzőkönyv másolatipéldányát a Szolgáltató átadja az Ügyfélnek. A panaszt annak beérkezését követően a Szolgáltató megvizsgálja és a panasszal kapcsolatos álláspontjáról a benyújtástól számított 30 napon belül indokolással ellátott választ küld.

b) Írásbeli panasz

Írásbeli panasz esetén a panaszügyet a beérkezést követően a Szolgáltató megvizsgálja és a

vizsgálat eredményéről az Ügyfélnek a panasz közlését követő  30 napon belül írásbeli választ küld.

Igény esetén a vizsgálat eredményéről az Ügyfelet a Szolgáltató elektronikus úton értesíti.

A panaszt a hatályos jogszabályi előírások alapján a Szolgáltató vizsgálja meg, utasítja el, vagy

orvosolja.

A Szolgáltató válaszlevelében kitér a panasz teljes körű  kivizsgálásának eredményére, a panasz

orvoslása érdekében tett intézkedésekre, elutasítás esetén pedig az elutasítás indokaira. A

Szolgáltató tájékoztatását egyértelmű , közérthető  indokolással látja el, melynek során egyszerű

 nyelvezetet használ, kerülve a jogi szakkifejezések indokolatlan használatát. A Szolgáltató törekszik arra, hogy válaszlevelében az Ügyfél valamennyi kifogására érdemi választ adjon.

Az írásbeli panaszokat – beleértve a személyes megjelenés során elő adott panaszról készült

jegyzőkönyvet is – továbbá az azokra adott válaszokat a Szolgáltató öt évig archiválja. A megőrzési

idő  elteltével az adathordozókat (okiratokat) a Szolgáltató leselejtezi.

c) Jogorvoslat

Amennyiben az Ügyfél panasza teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panasz

kivizsgálására fent megszabott határidő  eredménytelenül eltelt, úgy az Ügyfél az alábbi hatóságokhoz és testülethez fordulhat:

Budapest Fővárosi Kormányhivatal V. Kerületi Hivatala , Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 1051 Budapest, Sas u. 19. III. em.

Telefonszám: +36 1 450 2598

Az Ügyfél a felmerülő  fogyasztói jogvita egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából a

lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető  testülethez fordulhat. Az Ügyfél belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a Szolgáltató székhelye szerinti békéltető  testület rendelkezik illetékességgel. Az Ügyfél erre irányuló kérelme alapján az előzőekben írtak szerint illetékes békéltető testület helyett az Ügyfél kérelmében megjelölt békéltető testülethez is benyújtható a kérelem. A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

A Szolgáltató székhelye szerinti békéltető  testület elérhető ségei:

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő  Budapesti Békéltető Testület

Székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Weboldal: http://bekeltet.hu/

Az Ügyfélnek lehetősége van arra, hogy az online vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos panaszának bíróságon kívül rendezését online vitarendezési eljárás keretében kezdeményezze. Az online vitarendezést a következő weboldalon kezdeményezheti:, valamint szintén ezen az oldalon kaphat részletes tájékoztatást az online vitarendezés lehetőségéről és feltételeiről:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Amennyiben a fenti módok valamelyikén vagy egyéb tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita

rendezése az Ügyfél bírósághoz fordulhat.