Bejelentkezés
Bejelentkezés
Már rendelkezem mömax fiókkal


Elfelejtetted a jelszavadat
Még nem rendelkezem mömax fiókkal Most regisztrálok
mömax Club Card Hírlevél Áruházak

Áruvisszavétel

6. Elállás

6.1. A termék átvétele után az Ügyfél köteles a termék tartalmát, állapotát, minő ségét leellenő rizni és

haladéktalanul jelezni Szolgáltató ügyf.lszolg.lat.n, amennyiben valami hiányzik, vagy bármilyen

eltérést tapasztal.

6.2. Az Ügyfél a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerző dések részletes szabályairól szóló 45/2014

(ll.26.) kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) szerint 14 napon belül jogosult indoklás n.lkül

elállni a szerző déstő l. Az elállási határidő  attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen az

Ügyfél vagy az Ügyfél által megjelölt, a fuvarozótól eltérő  harmadik személy a megrendelt terméket

átveszi. Több termék szolgáltatásakor pedig attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen

az Ügyfél vagy az Ügyfél által megjelölt, a fuvarozótól eltérő  harmadik személy az utolsó terméket

átveszi. Az Ügyfél az elállási jogát a szerző dés megkötésének napja és a termék átvételének napja

közötti idő szakban is gyakorolhatja. Ha az Ügyfél az elállási jogával élni kíván, elállási szándékát

tartalmazó egyértelmű  nyilatkozatát köteles eljuttatni a Szolgáltatóhoz (például postán, elektronikus

úton küld.tt levél útján) az alábbi elérhető ségek egyikén:

postai cím : 1097 Budapest, Gyáli út 33.

e-mail: shop@moemax.hu

Az Ügyfél ebbő l a célból felhasználhatja a jelen ÁSZF 1. számú mellékletében szereplő  elállási

nyilatkozat-mintát is.

Az Ügyfél határidő ben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő  lejárta elő tt elküldi elállási

nyilatkozatát.

6.3. Ha az Ügyfél eláll a szerző déstő l, haladéktalanul, de legkéső bb az elállási nyilatkozatának

kézhezvételétő l számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti az Ügyfél által teljesített valamennyi

ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek

amiatt merültek fel, hogy az Ügyfél a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól

eltérő  fuvarozási módot választott). A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során

alkalmazott fizetési móddal egyező  fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha az Ügyfél más fizetési mód

igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag az

Ügyfelet semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig

visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket vagy az Ügyfél nem igazolta, hogy azt visszaküldte

(a kettő  k.zül a korábbi idő pontot kell figyelembe venni).

Az Ügyfél köteles a Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem n.lkül, de legkéső bb

elállási nyilatkozatának közlésétő l számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő

 betartottnak minő sül, ha a 14 napos határidő  letelte elő tt elküldi a terméket. A termék

visszaküld.s.nek közvetlen költségét az Ügyfél viseli.

Ügyfél kizárólag akkor vonható felelő sségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a

termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szüks.ges használatot meghaladó használat

miatt következett be.


7. Panaszkezelés

Az Ügyfél a vásárlás során esetlegesen felmerülő  panaszait az 1.5. pont alatt szereplő  elérhető ségek

valamelyikén teheti meg. A Szolgáltató panaszkezelése minden esetben térítésmentes.

a) Szóbeli panasz

Az Ügyfél szóbeli panaszát a Szolgáltató haladéktalanul megvizsgálja és lehető ség szerint azonnal

orvosolja. Amennyiben az Ügyfél a panaszkezelés módjával nem ért egyet vagy a panasz azonnali

orvoslására nincsen lehető ség, úgy az Ügyfél panaszáról a Szolgáltató jegyző könyvet vesz fel, és

annak tartalmát egyezteti és jóváhagyatja az Ügyféllel. A jegyző könyv másolatipéldányát a Szolgáltató

átadja az Ügyfélnek. A panaszt annak beérkezését követő en aSzolgáltató megvizsgálja és a

panasszal kapcsolatos álláspontjáról a benyújtástól számított 30napon belül indokolással ellátott

választ küld.

b) Írásbeli panasz

Írásbeli panasz esetén a panaszügyet a beérkezést követő en a Szolgáltató megvizsgálja és a

vizsgálat eredményérő l az Ügyfélnek a panasz közlését követő  30 napon belül írásbeli választ küld.

Igény esetén a vizsgálat eredményérő l az Ügyfelet a Szolgáltató elektronikus úton értesíti.

A panaszt a hatályos jogszabályi elő írások alapján a Szolgáltató vizsgálja meg, utasítja el, vagy

orvosolja.

A Szolgáltató válaszlevelében kitér a panasz teljes körű  kivizsgálásának eredményére, a panasz

orvoslása érdekében tett intézkedésekre, elutasítás esetén pedig az elutasítás indokaira. A

Szolgáltató tájékoztatását egyértelmű , közérthető  indokolással látja el, melynek során egyszerű

 nyelvezetet használ, kerülve a jogi szakkifejezések indokolatlan használatát. A Szolgáltató törekszik

arra, hogy válaszlevelében az Ügyfél valamennyi kifogására érdemi választ adjon.

Az írásbeli panaszokat – beleértve a személyes megjelenés során elő adott panaszról k.szült

jegyző könyvet is – továbbá az azokra adott válaszokat a Szolgáltató öt évig archiválja. A megő rzési

idő  elteltével az adathordozókat (okiratokat) a Szolgáltató leselejtezi.

c) Jogorvoslat

Amennyiben az Ügyfél panasza teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panasz

kivizsgálására fent megszabott határidő  eredm.nytelenül eltelt, úgy az Ügyfél az alábbi hatóságokhoz

és testülethez fordulhat:

Budapest Fő városi Kormányhivatal V. Kerületi Hivatala , Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 1051 Budapest, Sas u. 19. III. em.

Telefonszám: +36 1 450 2598

Az Ügyfél a felmerülő  fogyasztói jogvita egyszerű , gyors, bíróságon k.vüli rendezése céljából a

lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető  testülethez fordulhat. Az Ügyfél belföldi lakóhelye

és tartózkodási helye hiányában a Szolgáltató székhelye szerinti békéltető  testület rendelkezik

illetékességgel. Az Ügyfél erre irányuló kérelme alapján az elő ző ekben írtak szerint illetékes békéltető

 testület helyett az Ügyfél kérelmében megjelölt békéltető  testülethez is benyújtható a kérelem. A

Szolgáltatót a békéltető  testületi eljárásban együttmű ködési kötelezettség terheli.

A Szolgáltató székhelye szerinti békéltető  testület elérhető ségei:

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett mű ködő  Budapesti Békéltető  Testület

Székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Weboldal: http://bekeltet.hu/

Az Ügyfélnek lehető sége van arra, hogy az online vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos

panaszának bíróságon k.vül rendezését online vitarendezési eljárás keretében kezdeményezze. Az

online vitarendezést a következő  weboldalon kezdeményezheti:, valamint szintén ezen az oldalon

kaphat részletes tájékoztatást az online vitarendezés lehető ségérő l és feltételeirő l:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Amennyiben a fenti módok valamelyikén vagy egyéb tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita

rendezése az Ügyfél bírósághoz fordulhat.