Bejelentkezés
Bejelentkezés
Már rendelkezem mömax fiókkal


Elfelejtetted a jelszavadat
Még nem rendelkezem mömax fiókkal Most regisztrálok
mömax Club Card Hírlevél Áruházak

Áruvisszavétel

XI/1.Szállító az Áru(k)at az átadás-átvételekor mennyiségileg, darab és súly szerint adja át Vevő részére. Vevő az Áru(t) mennyiségi szempontból az átadás-átvételkor köteles átvenni és ellenőrizni.

XI/2.Amennyiben Vevő az átadás-átvétel során az áru mennyiségével - darabszámával és súlyával - valamint csomagolásával kapcsolatban nem jelentett be kifogást, reklamációt az esetben az átadás-átvételt követően ilyen jogcímen nem támaszthat igényt Szállítóval szemben.
XI/3.Amennyiben Vevő az átvett Áru(k) mennyiségével - darabszámával, súlyával - kapcsolatosan, kifogást kíván bejelenteni, azt az átadás-átvételkor köteles megtenni. A kifogásról a felek jegyzőkönyvet kötelesek felvenni. Szállító a kifogást annak bejelentéstől számított 3 munkanapon belül köteles kivizsgálni és a vizsgálat eredményéről haladéktalanul tájékoztatni Vevőt, továbbá ennek eredményeképpen a reklamációt haladéktalanul orvosolni, vagy a reklamációt elutasítani.
XI/4.Szállító a mindenkor érvényes és hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő jótállási és szavatossági felelősséget vállalja, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvre és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó 151/2003. (IX.22.) Korm. rendeletre.
XI/5.Minőségi reklamáció: Vevő az árut az átvételt követően haladéktalanul köteles megvizsgálni, és az esetleges minőségi kifogásait, a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül Szállítóval közölni. Ha a minőségi kifogásra okot adó esemény a jótállási idő alatt következik be, Vevő köteles haladéktalanul jelezni igényét Szállító felé. Minden igénybejelentésnek írásban kell megtörténnie. A hiba bejelentés késedelméből eredő kárért Vevő felel.Vevő jótállási igényét csak a vásárláskor kapott jótállási jeggyel, és/vagy az eredeti számlával vagy nyugtával érvényesítheti.
 
XI/6. Hibás teljesítés esetén Vevő elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen. A jótállás keretében Szállító köteles a fogyasztási cikket kicserélni, amennyiben a szállított termék a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 3 napon belül meghibásodik, és Vevő a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül csereigényt érvényesít, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.Ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs lehetőség, annak a Szállító nem tud eleget tenni, Vevő másodsorban - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – Szállító a műszakilag indokolt lehető legrövidebb határidőn belül, a jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül köteles elvégezni, ennek keretében Szállító törekszik arra, hogy a kijavítást, kicserélést 15 napon belül elvégezze.Szállítót jótállási és szavatossági kötelezettség jogszabály eltérő rendelkezése hiányában nem kötelezi, amennyiben a hiba a Vevőnek felróható okból következett be, így különösen az Áru nem rendeltetésszerű használatából vagy szakszerűtlen összeszereléséből adódó hiba esetén.
XI/7. Jótállási, szavatossági igények érvényesítésének rendje:
 
A minőségi kifogások intézésére a 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet (A fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről) előírásai az irányadóak.
Szállító köteles a Vevő kifogásáról jegyzőkönyvet felvenni, annak másolatát Vevő részére átadni, és a Vevő igényének teljesíthetőségéről a jegyzőkönyv felvételekor, de legkésobb 3 munkanapon belül Vevőt értesíteni. Vevő reklamációs igényét köteles személyesen Szállító székhelyén, illetve fióktelepen történő vásárlás esetén a fióktelepen vagy személyesen aláírt levélben, postai úton bejelenteni. A reklamáció akkor tekinthető bejelentettnek, ha a Szállító által a Vevő részére megküldött reklamációs bejelentő lapot Vevő aláírta, és hitelt érdemlően bizonyítható módon Szállító részére személyesen vagy postai úton visszajuttatta.
 
XI/8.Amennyiben bebizonyosodik, hogy az Áru(k) hibája vagy meghibásodása a Vevő szakszerűtlen üzembe helyezésének, muködtetésének, tárolásának, szervizelésének vagy egyéb szakszerűtlen beavatkozásának, illetve annak az eredménye, hogy Vevő nem tartotta be a kezelési és használati útmutató előírásait, abban az esetben a Szállító jogosult a szervízeléssel kapcsolatosan felmerült valamennyi költségét leszámlázni Vevő részére. Ilyen esetben Szállító jótállási kötelezettsége megszűnik.
XII. Hibás termék vásárlása. Vevő tudomásul veszi, hogy Szállító mentesül a szavatossági felelősség alól az olyan hiba esetén, amely hibát Vevő a szerződéskötéskor ismert vagy ismernie kellett, és amely hibára tekintettel a terméket Vevő csökkentett áron vásárolta. Szállító szavatossági felelőssége ilyen esetben csak a Vevő által nem ismert egyéb hibáért áll fenn.