Bejelentkezés

Bejelentkezés

Már rendelkezem mömax fiókkal


Elfelejtetted a jelszavadat
Még nem rendelkezem mömax fiókkal Most regisztrálok
mömax Club Card Hírlevél Áruházak

Adatvédelem

1. BEVEZETÉS

2. DEFINÍCIÓK

3. ALAPELVEK AZ MMXH LAKBERENDEZÉSI KFT. ADATKEZELÉSE SORÁN

4. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDOTARTAMA

4.1. A WWW.MOEMAX.HU HONLAP LÁTOGATÓINAK ADATAI

4.2. A WWW.MOEMAX.HU HONLAPON REGISZTRÁLÓ LÁTOGATÓK ADATAI

4.3. A WWW.MOEMAX.HU HONLAP COOKIE KEZELÉSE

4.4. VÁSÁRLÓI ADATBÁZIS

4.5. FINANSZÍROZÁSI ÜGYINTÉZÉS

4.6. HÍRLEVÉL

4.7. VEVOELÉGEDETTSÉG

4.8. BÓNUSZ KÁRTYA

4.9. PANASZKEZELÉS

4.10. ELEKTRONIKUS MEGFIGYELORENDSZER

4.10.1. A FELVÉTELEK FELHASZNÁLÁSA

4.11. IDOPONT EGYEZTETÉS

4.12. AZ MMXH LAKBERENDEZÉSI KFT. ÜGYFÉLLEVELEZÉSE

4.13. EGYÉB ADATKEZELÉSEK

5. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

6. AZ ADATKEZELO ADATAI, ELÉRHETOSÉGE

7. AZ ADATFELDOLGOZÓK ADATAI, ELÉRHETOSÉGEI

8. JOGORVOSLATI LEHETOSÉGEK

 

 

 

1. BEVEZETÉS

 

Az MMXH Lakberendezési Kft. (1095 Budapest, Soroksári út 86., a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az MMXH Lakberendezési Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.moebelix.hu/company/adatkezelesi-tajekoztato címen.

 

Az MMXH Lakberendezési Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

 

Az MMXH Lakberendezési Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az MMXH Lakberendezési Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

Az MMXH Lakberendezési Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);

- 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

- 2013. évi  CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.);

- 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.)

- 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

- 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal     összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

- 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);

- 2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól   (SzVMt.);

- 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.);

- 2012. évi II. törvény – a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási                 rendszerről (újSztv.).

 

 

2. DEFINÍCIÓK

 

2.1.érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

2.2.személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

2.3.hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

2.4.tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

2.5.adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja; 

2.6.adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

2.7.adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

2.8.nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

2.9.adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

2.10. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

2.11. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

2.12. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

2.13. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

2.14. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi;

2.15. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

2.16. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

 

 

 

3. ALAPELVEK AZ MMXH LAKBERENDEZÉSI KFT. ADATKEZELÉSE SORÁN

 

Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés). Személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

 

Cselekvőképtelen és 16 éven aluli korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló adatkezelést céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

 

Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

 

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

 

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie. 

 

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

 

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az érintett hozzájárulásával és az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségteljesítése vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

 

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 

Személyes adat harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő részére akkor továbbítható vagy harmadik országban adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor adható át, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy az adatkezelésnek az előzőekben előírt feltételei teljesülnek, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

 

 

 

4. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

 

Az MMXH Lakberendezési Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket. Felhívjuk az MMXH Lakberendezési Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 

4.1. A WWW.MOEMAX.HU HONLAP LÁTOGATÓINAK ADATAI

 

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt adatok köre: dátum, időpont, a meglátogatott oldal címe és a felhasználó számítógépének IP címe.

Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 30 nap.

 

Az MMXH Lakberendezési Kft. a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

 

Külső szolgáltatók adatkezelése:

 

A portál html kódja az MMXH Lakberendezési Kft.-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozást tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozás szolgáltatója az ő szerveréről történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat képes gyűjteni.

A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltatók szervere szolgálja ki. Az MMXH Lakberendezési Kft. és a külső szolgáltató szervere közötti kapcsolat kizárólag az utóbbi kódjának beillesztésére terjed ki, így személyes adatok átadása, továbbítása sem történik.

Az adatok külső szolgáltató szervere általi kezeléséről az alábbi adatkezelő tud részletes felvilágosítást nyújtani.

  

A www.moemax.hu weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a www.google-analytics.com címen tud részletes felvilágosítást nyújtani.

A honlapon külső szolgáltatóként térkép-információkat jelenít meg a www.maps.google.com címen elérhető szolgáltató.

 

A külső szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, az azt kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A sütikről az alábbi címen érhető el bővebb információ:

http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie

 

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

 

4.2. A WWW.MOEMAX.HU HONLAPON REGISZTRÁLÓ LÁTOGATÓK ADATAI

 

Az adatkezelés célja:az Online tervező szoftver (3D-Konyhatervező) használata kapcsán a felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, illetve  a felhasználók által késztett tervek tárolása, továbbá , statisztika készítése, valamint üzletpolitikai célú kapcsolatfelvétel, ezen belül hírlevelek és gazdasági  reklámot is tartalmazó elektronikus levelek küldése, tájékoztatás küldése az aktuális információkról, akciókról az érdeklődők részére.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: megszólítás, titulus, teljes név, cím (utca, házszám, emelet, irányítószám, hely), telefonszám, fax szám, születési dátum, e-mail cím, jelszó.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelő a felhasználók személyes adatait határozatlan időtartamig, de legfeljebb a felhasználó által adott hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig kezeli. A felhasználók megadott személyes adatai, illetve regisztrációja, az utolsó belépéstől vagy adatfrissítéstől számított 24 hónap elteltével törlésre kerül.

 

4.3. A WWW.MOEMAX.HU HONLAP COOKIE KEZELÉSE

 

 Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: törzsvásárlói szám, dátum, időpont.

Az adatkezelés időtartama: a munkamenet lezárultáig.

 

Az MMXH Lakberendezési Kft. mint a moemax.hu honlap üzemeltetője a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A sütikről az alábbi címen érhető el bővebb információ:

http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie

 

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség. 

 

 

4.4. VÁSÁRLÓI ADATBÁZIS

 

Az adatkezelés célja: az MMXH Lakberendezési Kft. áruházaiban történő vásárlás, számla kiállítása, szerződés kötése, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás,  a vásárló hozzájárulása esetén direktmarketing tartalmú megkeresések, tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése és a Grt. 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: törzsvásárlói szám, dátum, időpont, szerződésszám, megszólítás, név, cím, telefonszám, az értesítés formája, a szállítás adatai, a vásárlás helye, dátuma, neve, a vevőkártya száma, a vásárolt termékek megnevezése, mennyisége, vételára, aláírás, a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.

Az adatkezelés időtartama:

 

- a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás tekintetében az utolsó belépéstől vagy adatfrissítéstől számított 24 hónap,

- a vásárlásokkal kapcsolatosan keletkező számviteli bizonylatok esetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően 8 év.

 

Kártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) kezeli.

 

Adatfeldolgozók: a házhozszállítást és az összeszerelést végző M-Street Kft. (1095 Budapest, Mester u. 13. 2. em. 10.) és a Firmum Kft. (9028 Győr, Pattantyús u. 5/A.), akik részére a következő adatok kerülnek átadásra: sorszám, számlaszám, szerződésszám, név, telefonszám, a szállítási cím, az, hogy a cím családi ház-e, a szállítás adatai (dátum, időpont, ár), az, hogy a vevő szerelést igényelt-e, ha igen a szerelés adatai (dátum, időpont, ár, munkafolyamat), a megjegyzésben esetlegesen megadott egyéb személyes adatok, dátum és aláírás. 

 

 

A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni: 

    - e-mail útján az info@moemax.hu címen, továbbá

    - postai úton a 1095 Budapest, Soroksári út 86. címen.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: 52053 és 52056

 

 

4.5. FINANSZÍROZÁSI ÜGYINTÉZÉS

 

Az adatkezelés célja: a vásárlók részére a Hpt. 10. § (1) bekezdésének ab) pontja szerinti ügynöki tevékenység végzése során hitel ügyintézése. 

Az adatkezelés jogalapja: a Hpt. 228. § (6) bekezdése.

A kezelt adatok köre: törzsvásárlói szám, név, dátum, a finanszírozás adatai, valamint a finanszírozás igényléséhez szükséges valamennyi személyes adat.

Az adatkezelés időtartama: valamennyi személyes adat törlésre, megsemmisítésre kerül a pénzintézet felé történő adattovábbítást követően. 

Adattovábbítás: Valamennyi személyes adat az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) felé. 

Az adattovábbítás jogalapja: a Hpt. 228. § (6) bekezdése.

 

 

4.6. HÍRLEVÉL

 

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról, direktmarketing tartalmú megkeresések, személyre szóló ajánlatok készítése, kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a és a Grt. 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: törzsvásárlói szám, a feliratkozás dátuma, időpontja, megszólítás, tudományos fokozat, név, e-mail cím, cím, telefonszám, a lakberendezési stílus és a terület, az esetleges vélemény és a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.

Az adatkezelés időtartama:

- a felhasználói megerősítéssel nem rendelkező feliratkozások esetében 72 óra, illetve

- a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb

- a felhasználó utolsó adatfrissítésétől számított 24 hónap.

 

A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:

- a kiküldött hírlevelek láblécében található „Hírlevél letiltása”, illetve „Beállításaim” hivatkozásokra kattintva,

- e-mail útján az info@moemax.hu címen, továbbá

- postai úton a 1095 Budapest, Soroksári út 86. címen.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: 52057

 

 

4.7. VEVŐELÉGEDETTSÉG-+

 

A jelen tájékoztató 4.3. fejezetében található vásárlói adatbázishoz kapcsolódó adatkezelés kapcsán az adatkezelő – külön promóciós játékszabály és sorsolási jegyzőkönyv alapján – nyereményjátékot szervez azon vásárlók részére, akik az adott naptári félévben visszaküldik a kérdőívet. A nyereményjátékra és a sorsolásra félévenként kerül sor.

Az adatkezelés célja: az MMXH Lakberendezési Kft. szolgáltatásaival és az általa forgalmazott termékekkel kapcsolatos vásárlói vélemények megismerése, ajándéksorsoláson történő részvétel. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása. 

A kezelt adatok köre: sorszám, szerződésszám, név, cím, az érintett raktár megnevezése, a számla dátuma, valamint az eladó és a szerelő neve, valamint a mömax kínálatával és az igénybevett szolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségi kérdésekre adott válaszok.

Az adatkezelés időtartama:

- a kérdőíveken megadott személyes adatok a jelen tájékoztató 4.3. fejezetében található Vásárlói adatbázisnál meghatározott ideig.

- a nem nyertes kérdőívek a sorsolást követően azonnal megsemmisítésre kerülnek,

- a sorsoláson nyertes kérdőívek, valamint az ajándékutalványokról készített szerződések tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően 8 év

 

 

 

4.8. TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYA

 

Az adatkezelés célja: a mömax Bónusz kártya törzsvásárlói programjában való részvétel, a törzsvásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a vásárlások után járó bónuszpontok nyilvántartása és egyenlegének vezetése, kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, a célzottabb kiszolgálás, kedvezmények biztosítása, a törzsvásárló hozzájárulása esetén akciós ajánlatok és más küldemények küldése, tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról és direkt marketing célú megkeresés. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a Grt. 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: Bónusz kártya száma, név cím, telefonszám, mobiltelefonszám, születési dátum, e-mail cím, gyermekek születési éve, aláírás, dátum, az egyes vásárlások adatai (dátum, időpont, vásárolt termék, a vásárlás értéke) és a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.

Az adatkezelés időtartama: az utolsó adatfrissítéstől vagy vásárlástól számított 5 év.

 

A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni: 

- a kiküldött hírlevelek láblécében található „Hírlevél letiltása”, illetve „Beállításaim” hivatkozásokra kattintva,

- e-mail útján az info@moemax.hu címen, továbbá

 

- postai úton a 1095 Budapest, Soroksári út 86. címen.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: 52058 és 52056

 

 

4.9. PANASZKEZELÉS

 

Az adatkezelés célja: az MMXH Lakberendezési Kft.. által forgalmazott termékekkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: sorszám, a megrendelés száma, a vevő neve, címe, telefonszáma, a bejelentés és a vásárlás dátuma, az érintett termék megnevezése, vételára, a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igény, a reklamáció rendezésére vállalt határidő, a reklamáció rendezésének módja, a felvevő neve és a hiba oka.

Az adatkezelés időtartama:

- a vásárlók könyvébe tett bejegyzések másodpéldányai tekintetében 2 év,

- az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében pedig 3 év.

 

 

4.10. ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐRENDSZER

 

A személyes adatok kezelője: az MMXH Lakberendezési Kft.

Az adatkezelő megbízásából adatfeldolgozóként jár el az áruházak élőerős őrzését ellátó Szent György Biztonsági Megoldások Kft.  (1119 Budapest, Petzvál József u. 50-52)

Az adatkezelés célja: az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása az MMXH Lakberendezési Kft. területére való belépéssel, továbbá az SzVMt. 30. §-a. 

A kezelt adatok köre: az MMXH Lakberendezési Kft. területére belépő személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb személyes adatai. 

Az adatkezelés időtartama: felhasználás hiányában 30 nap. 

Az adatkezelés nyilvántartási száma: 52059

 

 

4.10.1. A FELVÉTELEK FELHASZNÁLÁSA

 

A kamerák aktuális képének megtekintésére jogosult: az MMXH Lakberendezési Kft. jogosultsággal rendelkező munkavállalói, valamint az adott áruház élőerős őrzését ellátó a Szent György Security Kft. (2071 Páty, Dózsa György u. 6/B.) szolgálatot teljesítő munkavállalói.

A kamerák felvételének megtekintésére jogosult: az MMXH Lakberendezési Kft. jogosultsággal rendelkező munkavállalói, valamint az adott áruház élőerős őrzését ellátó a Szent György Security Kft. (2071 Páty, Dózsa György u. 6/B.) szolgálatot teljesítő munkavállalói, valamint az, akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétel érinti. 

A kamerák felvételét adathordozóra rögzíteni jogosult: az MMXH Lakberendezési Kft.. kijelölt munkavállalói. 

 

Az MMXH Lakberendezési Kft. által üzemeltetett kamerás megfigyelő és rögzítő rendszer tárolt felvételeibe kizárólag az emberi élet, testi épség és vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása és az elkövető azonosítása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek. Azon érintettek, akiknek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, kérhetik az elektronikus megfigyelőrendszerrel róluk készült felvételekről másolat készítését, valamint a felvételek törlését. Adatkezelő a rögzített felvételekbe történő betekintéseket, az azt végző személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben rögzíti.

 

Adattovábbítás: szabálysértési- vagy büntetőeljárás esetén az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé.

Az átadott adatok köre: a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek, valamint a tárgyat esetlegesen átvevő tulajdonos vagy megbízott neve. 

Az adattovábbítások jogalapja: a Be. 71. § (1) bekezdése, 151. § (2) bekezdésének a) pontja és a 171. § (2) bekezdése, valamint az újSztv.75. § (1) bekezdésének a) pontja és 78. § (3) bekezdése.

 

 

4.10. IDŐPONT EGYEZTETÉS

 

Az adatkezelés célja: az MMXH Lakberendezési Kft. szakembereivel történő időpont egyeztetés.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása. 

A kezelt adatok köre: sorszám, megszólítás, név, e- mail cím, telefonszám, a felhasználó által megjelölt áruház és osztály, valamint az esetleges megjegyzésben megadott egyéb személyes adat. 

Az adatkezelés időtartama: a megadott adatok az egyeztetett időpont elteltével törlésre kerülnek.

 

 

4.11. AZ MMXH LAKBERENDEZÉSI KFT. ÜGYFÉLLEVELEZÉSE

 

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

Az MMXH Lakberendezési Kft. a beérkezett e-maileket a küldő nevével, e-mail címével és más, önként megadott személyes adatával együtt, valamint a „Kapcsolatfelvétel” menüpontban található űrlap segítségével küldött üzeneteket megszólítás, titulus, teljes név, cím (ország, utca, házszám, irányítószám, lakóhely), e-mail cím, telefonszám, szerződésszám, tárgy és az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 5 év elteltével törli.

Az adatkezelés célja: kapcsolattartás, üzenetekre, kérdésekre történő válaszadás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

 

4.12. EGYÉB ADATKEZELÉSEK 

 

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az MMXH Lakberendezési Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

 

5. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

 

Az MMXH Lakberendezési Kft. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, adatfeldolgozóinál, valamint a Telekom Austria Group (1020 Bécs, Lassallestraße 9., Ausztria) Rechenzentrum der A1 im Arsenal-Gelände Wien, A1 ASPGruppe alatti szervertermében elhelyezett szerverén találhatók meg.

 

 

Az MMXH Lakberendezési Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: 

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

c) változatlansága igazolható (adatintegritás);

d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

 

Az MMXH Lakberendezési Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az MMXH Lakberendezési Kft.. a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. 

Az MMXH Lakberendezési Kft. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 

 

Az MMXH Lakberendezési Kft. az adatkezelés során megőrzi 

a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; 

b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; 

c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

 

Az MMXH Lakberendezési Kft. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is. 

 

 

6. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

 

Név: MMXH Lakberendezési Kft.

Székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 86.

Cégjegyzékszám: 01-09-678786

A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság

Adószám: 11829519-2-43

Telefonszám: 06-1-887-0100

E-mail: info@moebelix.hu

Adatkezelési nyilvántartási számok: 52053 és 52056, 52058 és 52056, 52057, 52059

 

 

7. AZ ADATFELDOLGOZÓK ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI

 

Név: XXXLutz KG

Székhely: 4600 Wels, Römerstrasse 39., Ausztria

Név: Men on the Moon Werbemedien GmbH

Székhely: 1150 Bécs, Ullmannstrasse 16., Ausztria

Név: M-Street Kft.

Székhely: 1095 Budapest, Mester u. 13. 2. em. 10.

Név:Firmum Kft.

Székhely: 9028 Győr, Pattantyús u. 5/A.),

Név: Szent György Biztonsági Megoldások Kft.  (1119 Budapest, Petzvál József u. 50-52)

Az MMXH Lakberendezési Kft. fenntartja a jogot további adatfeldolgozó igénybevételére, melynek személyéről legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor ad egyedi módon tájékoztatást.

 

 

8. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

 

Az  érintett  tájékoztatást  kérhet  személyes  adatai  kezeléséről,  valamint  kérheti  személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.

 

 Az  érintett  kérelmére  az  MMXH  Lakberendezési  Kft.,  mint  adatkezelő  tájékoztatást  ad  az általa  kezelt,  illetőleg  az  általa  megbízott  feldolgozó  által  feldolgozott  adatairól,  azok forrásáról,  az  adatkezelés  céljáról,  jogalapjáról,  időtartamáról,  az  adatfeldolgozó  nevéről, címéről  és  az  adatkezeléssel  összefüggő  tevékenységéről,  továbbá  adattovábbítás  esetén annak  jogalapjáról  és  címzettjéről.  Az  adatkezelő  a  kérelem  benyújtásától  számított legrövidebb  idő  alatt,  legfeljebb  azonban  30  napon  belül  közérthető  formában  –  az  érintett erre  irányuló  kérelmére  írásban  –  adja  meg  a  tájékoztatást.  E  tájékoztatás  ingyenes,  ha  a tájékoztatást  kérő  a  folyó  évben  azonos  adatkörre  vonatkozó  tájékoztatási  kérelmet  az adatkezelőhöz  még  nem  nyújtott  be.  Egyéb  esetekben  az  MMXH  Lakberendezési  Kft.. költségtérítést állapít meg. 

 

 Az MMXH Lakberendezési Kft. a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

 

 Az MMXH Lakberendezési Kft. zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit.  A  zárolt  személyes  adat  kizárólag  addig  kezelhető,  ameddig  fennáll  az  az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az MMXH Lakberendezési Kft.. megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

 

 Az MMXH Lakberendezési Kft. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben  meghatározott  határideje  lejárt,  azt  a  bíróság  vagy  a  Nemzeti  Adatvédelmi  és Információszabadság Hatóság elrendelte. A  személyes  adatok  törlésére,  zárolására,  helyesbítésére  30  nap  áll  az  adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.

 

 Az MMXH Lakberendezési Kft. a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet,  továbbá  mindazokat  értesíti,  akiknek  korábban  az  adatot  adatkezelés  céljára továbbította.  Az  értesítést  mellőzi,  ha  ez  az  adatkezelés  céljára  való  tekintettel  az  érintett jogos érdekét nem sérti.

 

 Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a)  a  személyes  adatok  kezelése  vagy  továbbítása  kizárólag  az  adatkezelőre  vonatkozó  jogi kötelezettség  teljesítéséhez  vagy  az  adatkezelő,  adatátvevő  vagy  harmadik  személy  jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; b)  a  személyes  adat  felhasználása  vagy  továbbítása  közvetlen  üzletszerzés,  közvélemény- kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

 Az MMXH Lakberendezési Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn  belül,  de  legfeljebb  15  nap  alatt  megvizsgálja,  annak  megalapozottsága  kérdésében döntést  hoz,  és  döntéséről  a  kérelmezőt  írásban  tájékoztatja.  Ha  az  adatkezelő  az  érintett tiltakozásának  megalapozottságát  megállapítja,  az  adatkezelést  –  beleértve  a  további adatfelvételt  és  adattovábbítást  is  –  megszünteti,  és  az  adatokat  zárolja,  valamint  a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

 

 

Az MMXH Lakberendezési Kft. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte  el.  Az  adat  azonban  nem  továbbítható  az  adatátvevő  részére,  ha  az  adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az  MMXH  Lakberendezési  Kft.  az  érintett  adatainak  jogellenes  kezelésével  vagy  az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

 

Nem téríti meg a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

Amennyiben az MMXH Lakberendezési Kft. adatkezelésével kapcsolatban problémája van, forduljon hozzánk a 6. pontban írt elérhetőségeinken.

 

Jogorvoslati  lehetőséggel,  panasszal  a  Nemzeti  Adatvédelmi  és  Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 

 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Levelezési cím: 1534 Budapest, Pf.: 834 

Telefon: 06.1.391.1400 

Fax: 06.1.391.1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu