Bejelentkezés
Bejelentkezés
Már rendelkezem mömax fiókkal


Elfelejtetted a jelszavadat
Még nem rendelkezem mömax fiókkal Most regisztrálok
mömax Club Card Hírlevél Áruházak

Adatvédelem

ADATVÉDELEM
1. BEVEZETÉS
2. DEFINÍCIÓK
3. ALAPELVEK AZ MMXH LAKBERENDEZÉSI KFT. ADATKEZELÉSE SORÁN
4. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDOTARTAMA
4.1. A WWW.MOEMAX.HU HONLAP LÁTOGATÓINAK ADATAI
4.2. A WWW.MOEMAX.HU HONLAPON REGISZTRÁLÓ LÁTOGATÓK ADATAI
4.3. A WWW.MOEMAX.HU HONLAP COOKIE KEZELÉSE
4.4. INTERNETES ADATELEMZŐ SZOLGÁLTATÓK
4.5. VÁSÁRLÓI ADATBÁZIS
4.5. FINANSZÍROZÁSI ÜGYINTÉZÉS
4.6. HÍRLEVÉL
4.7. VEVOELÉGEDETTSÉG
4.8. MÖMAX CLUB CARD KÁRTYA
4.9. PANASZKEZELÉS
4.10. ELEKTRONIKUS MEGFIGYELORENDSZER
4.10.1. A FELVÉTELEK FELHASZNÁLÁSA
4.11. IDŐPONT EGYEZTETÉS
4.12. AZ MMXH LAKBERENDEZÉSI KFT. ÜGYFÉLLEVELEZÉSE
4.13. EGYÉB ADATKEZELÉSEK
5. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA
6. AZ ADATKEZELO ADATAI, ELÉRHETOSÉGE
7. AZ ADATFELDOLGOZÓK ADATAI, ELÉRHETOSÉGEI
8. JOGORVOSLATI LEHETOSÉGEK


1. BEVEZETÉS
Az MMXH Lakberendezési Kft. (H-1095,Budapest Soroksári út 86., a továbbiakban
szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi
közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden
adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
Az MMXH Lakberendezési Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató
bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti
közönségét. Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg
nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.
Az MMXH Lakberendezési Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében,
kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az
MMXH Lakberendezési Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan
biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
Az MMXH Lakberendezési Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az
elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart.
Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal,
így különösen az alábbiakkal:
- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
(Infotv.);
- 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
- 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.);
- 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.)
- 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
- 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
- 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
- 2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói
tevékenység szabályairól (SzVMt.);
- 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól (Grt.);
- 2012. évi II. törvény – a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről (új Sztv.).


2. DEFINÍCIÓK
2.1.érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy
közvetve – azonosítható természetes személy;
2.2.személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele,
valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára
jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
2.3.hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok
- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
2.4.tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
2.5.adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza,
az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy
az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
2.6.adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása
vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további
felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy
azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
2.7.adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
2.8.nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
2.9.adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
lehetséges;
2.10. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
2.11. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges
vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
2.12. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
2.13. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás
helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
2.14. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály
rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi;
2.15. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy
az adatfeldolgozóval;
2.16. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.


3. ALAPELVEK AZ MMXH LAKBERENDEZÉSI KFT. ADATKEZELÉSE SORÁN
Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben -
helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés). Személyes
adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan
költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése
céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából
szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával
arányban áll.
Cselekvőképtelen és 16 éven aluli korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a
törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a
nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló adatkezelést céloz, és különösebb
megfontolást nem igényel.
Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását
megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek
életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez
szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai
kezelhetőek.
Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat
törvény eltérő rendelkezésének hiányában
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek
érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön
hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése
érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, továbbá az adatok
felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának
megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges
mértékben és ideig.
Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.
Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul
vagy kötelező. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai
kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az
adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az
érintett személyes adatait az adatkezelő az érintett hozzájárulásával és az adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettségteljesítése vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli, illetve
arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az
érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt,
hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
Személyes adat harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő részére akkor továbbítható vagy
harmadik országban adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor adható át, ha ahhoz az
érintett kifejezetten hozzájárult, vagy az adatkezelésnek az előzőekben előírt feltételei teljesülnek, és a
harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes
adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni,
mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.


4. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS
IDŐTARTAMA
Az MMXH Lakberendezési Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak.
Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását
jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket. Felhívjuk az MMXH
Lakberendezési Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat
adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
4.1. A WWW.MOEMAX.HU HONLAP LÁTOGATÓINAK ADATAI
Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás működésének ellenőrzése, a
személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói
adatokat.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése.
A kezelt adatok köre: dátum, időpont, a meglátogatott oldal címe és a felhasználó számítógépének IP
címe.
Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 30 nap.
Az MMXH Lakberendezési Kft. a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat
más információval nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.
Külső szolgáltatók adatkezelése:
A portál html kódja az MMXH Lakberendezési Kft.-től független, külső szerverről érkező és külső
szerverre mutató hivatkozást tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó
számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozás szolgáltatója az ő
szerveréről történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció
miatt felhasználói adatokat képes gyűjteni.
A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltatók
szervere szolgálja ki. Az MMXH Lakberendezési Kft. és a külső szolgáltató szervere közötti
kapcsolat kizárólag az utóbbi kódjának beillesztésére terjed ki, így személyes adatok
átadása, továbbítása sem történik.
Az adatok külső szolgáltató szervere általi kezeléséről az alábbi adatkezelő tud részletes felvilágosítást
nyújtani.
4.2. A WWW.MOEMAX.HU HONLAPON REGISZTRÁLÓ LÁTOGATÓK ADATAI
Az adatkezelés célja: a www.moemax.hu weboldal szolgáltatásainak igénybevétele, (így többek között
annak megkönnyítése, hogy az érintettnek a webáruházban történő jövőbeni vásárlásai során ne kelljen
megadnia minden egyes esetben az adatait), a weboldal használata céljából a felhasználók azonosítása
és egymástól való megkülönböztetése, továbbá statisztika készítése, valamint üzletpolitikai célú
kapcsolatfelvétel, ezen belül hírlevelek és gazdasági reklámot is tartalmazó elektronikus levelek
küldése, tájékoztatás küldése az aktuális információkról, akciókról az érdeklődők részére az érintett
külön hozzájárulása esetén.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre:
kötelező: megszólítás, név, lakcím, születési dátum, e-mail cím
opcionális: titulus, kiegészítés a címhez, telefonszám, második telefonszám, faxszám, a direkt
marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.
Az adatkezelés időtartama: az adatkezelő a felhasználók személyes adatait legfeljebb a felhasználó
által adott hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig kezeli. A felhasználók megadott személyes adatai,
illetve regisztrációja, az utolsó belépéstől vagy adatfrissítéstől számított 24 hónap elteltével törlésre
kerülnek.
A direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás tekintetében adatkezelő az érintett
marketing célú hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb az utolsó belépéstől vagy
adatfrissítéstől számított 24 hónapig kezeli a személyes adatokat.
A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok
törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:
- e-mail útján az info@moemax.hu címen, továbbá
- postai úton a H-1095, Budapest, Soroksári u.86. címen.
Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-93175
A direkt marketing célú adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-93178
4.3. A WWW.MOEMAX.HU HONLAP COOKIE KEZELÉSE
Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók
aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés
megakadályozása.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: megrendelésszám, dátum, időpont.
Az adatkezelés időtartama: a munkamenet lezárultáig.
Az MMXH Lakberendezési Kft. mint a moemax.hu honlap üzemeltetője a testre szabott kiszolgálás
érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza.
Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van
összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma
tekintetében.
A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik
alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az
Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.
A külső szolgáltató által alkalmazott sütikkel kapcsolatos további, részletes tájékoztatást a 4.4.
pontban Az internet adatelemző szolgáltatók leírásban található.
Ez a weboldal az intelliAd Media GmbH, Sendlinger Str. 7, 80331 München webelemző programját
használja.
A weboldal optimalizálás céljából ez a weboldal anonim módon felhasználói és keresőspecifikus
infomációkat gyűjt
( pl. felhasználó böngészője) és összesítve elmenti, illetve ezekből az adatoktól álnéven felhasználói
profilokat állít fel és ment el.
Az intelliAd Tracking beállításával cookie kerül helyileg elmentésre.
Weboldalunkra történő sikeresen bejelentkezést követően kódolt formában kerül cookie elhelyezésre a
gépre helyileg és időszakosan.
A folyamat során bezonosítható IP címek nem kerülnek elmentésre csak anonim formában kerülnek
feldolgozásra.
Bármikor lehetőséged van felhasználó adataid mentésének letiltására.Ehhez használd kérlek a
következő intelliAd Opt – Out funkcióját.
Link: http://login.intelliad.de/optout.php
4.4. INTERNET ADATELEMZŐ SZOLGÁLTATÓK
Google Analytics
A Google Analytics, egy webelemző szolgáltatás, amely a Google Inc. tulajdonában van. A Google
Analytics cookiekat, szövegfájlokat ment el a számítógépen, hogy adatokat tudjon gyűjteni a
weboldalak használatról. A cookiek által begyűjtött adatokat előírásoknak megfelelően egy az
Egyesült Államokban található szerveren tárolják. Az Európai Unió és az Európai Gazdasági Kamara
erre vonatkozó egyezményeinek megfelelően az adatgyűjtés során névtelenek maradnak az IP címek,
csak és kizárólag lerövidített IP cím kerül a google Egyesült Államokban található szerverére.
A Google kizárólag a megbízásunk alapján értékeli ki a weboldal és internet használati szokásokat, és
az elemzéseket a megállapodásunk értelmében szolgáltatásként bocsájtja rendelkezésünkre.
A Google Analytics által a begyűjtött IP címek nem kerülnek a google rendelkezésére álló adataival
összevezetésre.
Az alábbi linkre kattintva letölthető az a kereső Plugin, amivel megakadályozhatja, hogy a cookiek
segítségével weboldal használatról (IP címéről) begyűjtött információkat a google megkaphassa és
feldolgozzhassa: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl-de.
Google Conversion Tracking
A Google Inc. tulajdonában „Google AdWords” –t, és ezen belül a „Google AdWords
ConversionTracking” konverziókövetőe elemző programokat használjuk a reklámkampányok
kiértékelésre. A Google cookiet ment el a weboldalon, ez engedélyezi, hogy a Google AdWords
adatokat gyűjtsön a weboldal használatáról. A cookiek érvényessége 30 nap múlva jár le, és személyes
azonosításra nem alkalmasak. További, részletes információkat találhat a beépített cookietechnológiáról
és a google weboldal statisztikákra vonatkozó leírásában és az adatvédelemi
nyilatkozatban. Ha a látogató egy bizonyos idő elteltével belép a weboldalra, és még érvényes a
cookie, a „Google AdWords ConversionTracking” érzékeli, hogy az adott felhasználó meglátogatta a
weboldat vagy átirányításra került a weboldalra. Az így megszerzett információkat a látogatottságról
készült statisztikákhoz használjuk fel. Nem kapunk olyan információkat, melyből a látogatók
személyazonossága kiderülne.
A googletól megkapott adatok összesítve érkeznek, a vizsgált weboldal látogatóinak számával, akik az
oldalunkra látogattak. Amennyiben nem szeretné, hogy a cookiekon keresztül adatokhoz jusson a
google a webhasználati szokásaival kapcsolatban, a böngésző beállításnál leállíthatja. Ebben az
esetben a google nem kap adatokat a weboldal használatáról.
Webtrekk
A weboldal látogatottság kiértékeléséhez a Webtrekk Gmbh. DE-10115, Berlin, Robert-Koch-Platz 4,
techológiáját használjuk.(”Webtrekk”). A Webtrekk szolgáltatásának segítségével kapunk statisztikát
az online ajánlatainkról. Az így kapott adatokat arra fordítjuk, hogy a moemax.hu ajánlatait javítsuk,
optimalizáljuk, és érdekesebbé tegyük látogatóiknak. A BDSK Handels GmbH&Co. Kg. által
megrendelt Webtrekk Gmbh. által értékesített Web Controlling Software programot a TÜV Saarland
bevizsgálta, és az adatvédelemi szabályokat megfelelőnek találta, különös tekintettel a begyűjtött
adatok adatvédelmi megfelelősségére és az adatok biztonságára, vizsgálta és hitelesítette.
A weboldal használatáról a böngészőkön keresztül kapunk információkat, melyeket feldolgozásra és
kiértékelésre továbbítunk. Ehhez a Pixel cookie technológiára van szükség, ami minden weboldalba
beépítésre került. A következő adatok kerülnek továbbításra: Request( a kért adat megnevezése),
kereső fajtája/típusa, kereső nyelve, a használt operációs rendszer, a kereső belső felbontása, képernyő
felbontása, javascript aktiválás, Java be/ki, cookie be/ki, színmélység, ajánlott url, IP-cím ( anonim
kerül átadásra, és a feldolgozást követően törlésre kerül.) a látogatás időpontja, klikkelések,
megrendelés értéke, kosár és anonim a kitöltött nyomtatványok tartalma (mit, illetve mennyi adatot
adott meg a látogató a honlapon( pl: a telefonszámot megadta vagy sem)
A pontos személyazonosság felderítése minden esetben kizárt. A fenti adatok arra szolgálnak, hogy
anonim maradjon minden olyan felhasználó, akik látogatása, tevékenysége alapján készülnek el a
statisztikák. A webtrekk adatgyűjtéséhez nem szükséges a felhasználók hozzájárulása, mert a weboldal
látogatóinak személyes azonosítása nem történik meg, az adatok minden esetben álnéven kerülnek
továbbításra és feldolgozásra. A webtrekk adatgyűjtése és feldolgozása bármikor leállítható, az alábbi
linkre kattinva: www.webtrtekk.com/index/datenschutzerklaerung/opt-out.html
A fenti linkre kattintva egy ún. Opt-Out-Cookie kerül beállításra az adott adathordozón. A cookie
érvényessége 5 év. Kérjük, ügyeljen arra, hogy a cookiek törlésékor ez a beállítás is törlődni fog,
beleértve az Opt-Out-Cookie is, ez azt jelenti, hogy ha Ön a továbbiakban sem járul hozzá a webtrekk
anoním adatgyűjtéséhez, akkor egy új Opt-Out-Cookiet kell beállítania. Az Opt-Out-Cookie a
böngészőként és számítógépenként kerül beállításra. Amennyiben a weboldalunkat otthonról,
munkából vagy különböző böngészőkből látogatja meg, akkor mindenhol aktiválnia kell.
Mouseflow
A weboldalunk Mouseflow-t használ, ez egy webelemző szolgálatatás, ami a Mouseflor Aps,
Flaesketorvet 68, Dánia- 1711 Koppenhága tulajdonában van, véletlenszerűen kiválasztott látogatóktól
( csakis anoním IP-címmel) gyűjt adatot. A rendszer a véletlenszerűen kiválasztott online látogatók
egér használata és kattintásai alapján gyűjt adatokat, amit a weboldal potenciális javítására használunk
fel. A begyűjtött információk nem személyhez kötöttek és nem kerülnek továbbításra. Amennyiben
nem járul hozzá a Mouseflow használatához, az alábbi linkre kattintva inaktiválhatja azt:
http://www.moueseflow.com/opt-out
AdClear
Az AdClear GmbH. által nyújtott szolgáltatást („AdClear“) használjuk weboldalainkon a
reklámkapányok elemzésére, azzal a céllal, hogy ajánlatainkat a vevőink igényeihez igazíthassuk.
Ehhez szintén „cookie“-kat (textfájlokat, amik a számítógépen kerülnek lementésre) használunk. Az
adatok kizárólag álnéven fognak szerepelni. Személyes adatok nem kerülnek az AdClear felé
továbbküldésre. Az AdClear GmbH kampánykövető rendszerét a TÜV Saarland vizsgálta és
hitelesítette.
Adattárolás törlése
Az érvényben lévő médiatörvény §15. szerint Önnek, mint online felhasználó, (természetesen
névtelenül) bármikor jogában áll a rögzített adattovábbítást letiltani.
AdClear Kampányelemzés
Az AdClear kampányelemzéséből lehetősége van kizárnia magát. A www.moemax.hu domain egy
„adclearoptout“ cookie-t alkalmaz. A letiltás addig marad életben, amíg a cookie nem kerül törlésre. A
cookie az előbb megnevezett domainnál, böngészőként és felhasználónként egy adatgyűjtőt helyez el.
Amennyiben a weboldalunkat otthonról, munkából vagy különböző böngészőkből látogatja meg,
akkor mindenhol le kell tiltania azt. Itt teheti meg:? Hiányzik a link….
A Retargeting technológia alkalmazása
Ez a weboldal internet Retargeting technólógiát használ. A retargeting-hez ( új célcsoport
megszerzése) szükséges új használandó reklámeszközök a korábbi felhasználások alkalmával gyűjtött
adatokból készült kiértékelések alapján határozhatóak meg.
Természetesen ennél a folyamatnál sem kerülnek megőrzésre személyes adatok, és a Retargeting
technológia a mindenkori törvényben előírt adatvédelmi szabályok betartása mellett figyel és gyűjt
adatokat.
A Criteo SA, 32 Rue Blanche, FR-75009 Párizs, Franciaország („Criteo“) céggel és a Google Inc.,
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kaliforniai USA („Google“) vállalatokkal szerződtünk.
Amennyiben nem szeretné, hogy az érdeklődési körének megfelelő reklámokat mutasson a Crieto
vagy a Google, akkor ezt a funkciót inaktiválni tudja akár a Criteo oldalán, itt vagy a Google-nál itt.
A fenti linkre kattintva egy ún. Opt-Out-Cookie kerül beállításra az adott adathordozón. A Cookie
érvényessége 5 év. Kérjük, ügyeljen arra, hogy a Cookiek törlésékor ez a beállítás is törlődni fog,
beleértve az Opt-Out-Cookie is, ez azt jelenti, hogy ha Ön a továbbiakban sem járul hozzá a webtrekk
anoním adatgyűjtéséhez, akkor egy új Opt-Out-Cookiet kell beállítania. Az Opt-Out-Cookie a
böngészőként és számítógépenként kerül beállításra. Amennyiben a weboldalunkat otthonról,
munkából vagy különböző böngészőkből látogatja meg, akkor mindenhol aktiválnia kell.
Social Plugins használata
Facebook
Ez a weboldal egy úgynevezett Social Plug-Ins-t(„Plug-Ins) használ a facebookhoz, amit a facebook
Inc., 1601 Willow Roadm Menlo park, Kalifornia, USA üzemeltet.
Amennyiben megnyitja valamelyik weboldalunkat, ami Plug-In-t használ, akkor a böngésző közvetlen
kapcsolatot teremt a facebookkal. A Plug-Ins tartalmat a facebook az ön böngészőjére küldi, ezáltal
összeköti a két weboldalt. A Plug Ins-on keresztül kap a facebook információt arról, hogy az érintett
oldalt felkereste, akkor is, ha Önnek nincs facebook fiókja vagy éppen nincs bejelentkezve a facebook
fiókjába. Ez az információ (beleértve az IP-címet is) az ön böngészőjéből közvetlen a facebook
amerikai szerverére kerül továbbításra és tárolásra.
Ha be van jelentkezve a facebookon, és felkeresi a weboldalunkat, összekapcsolja azt az Ön facebook
fiókjával. Ha Ön a Plug In-ok müködése alatt a weboldalon tevékenykedik, pl: megnyomja a „Tetszik“
bombot vagy egy megjegyzést fűz valamihez, ezek az információk is továbbítódnak facebook
szerverére. Ezek az információk a facebookon keresztül nyilvánosságra kerülnek, amiket facebook
ismerősei is látnak.
A facebook az így begyűjtött információkat reklám vagy piackutatás céljára valamint a facebok
oldalak felhasználóbarátabbá tételére használja. A facebook ezek alapján állítja össze a felhasználói-,
érdeklődési- és kapcsolati köröket/profilokat, pl az ön látogatói szokásainak megfelelő reklámok
megjelenítésére, további facebook felhasználók értesítésére, arról, milyen aktivitást mutatott a
weboldalunkon, illetve segíti a facebook szolgáltatásainak javítását.
Amennyiben nem szeretné, hogy a weboldalunkon történt látogatásai össze legyenek kötve a facebook
fiókjával, ki kell jelentkeznie a facebook oldalunkról.
Az adatgyűjtés céljáról és terjedelméről, és a további adatfeldolgozásokról, továbbá személyes adatok
védelméről kérjük, olvassa el a Facebook Adatvédelmi nyilatkozatát:
http://www.facebook.com/policy.php
Google +1
A honlapunkon használt Google +1 gomb, a sozial Netwerks Google Plus, ami a Google Inc.-t ,1600
Amphiteatre Parkway, MountainView, Kalifornia, Usa. cég tulajdona. A „+1“ jelölésű gomb fehér
vagy színes hátteréről ismerhető fel. Ha megnyitja valamelyik internetes oldalunkat, ami tartalmaza
ezt a gombot, a böngésző segítségével kapcsolat jön létre a google szerverével. A gomb tartalma
továbbítódik a google-n keresztül az Ön böngészőjére. Az adatok terjedelmére és tartalmára
semmilyen befolyásunk sincs, ezt a google határozza meg. A google tájékoztatása alapján csak akkor
kerülnek személyre szabott információk az ő birtokukba, ha Ön erre a gombra ráklikkel. Csak azon
felhasználók adatai kerülnek továbbításra, akik be vannak jelentkezve, a többiek IP címe kerül
továbbításra és feldolgozásra.
Az adatgyűjtés céljáról és terjedelméről, és a további adatfeldolgozásokról, továbbá személyes adatok
védelméről kérjük, olvassa el a google Adatvédelmi nyilatkozatát az alábbi linkre kattintva:
http://www.google.com/intl/de/+/policy/31button.html
Elérhetőségek:
Üzenet, kérdés, információ kérés, törlési- és jogosultsági kérelmekkel, kérjük, az alábbi elérhetőségen
keressen bennünket:
Cím:
MMXH Lakberendezési Kft.
H-1095, Budapest, Soroksári út 86.
E-mail: info@moemax.hu
4.5. VÁSÁRLÓI ADATBÁZIS
Az adatkezelés célja: az MMXH Lakberendezési Kft. áruházaiban történő vásárlás, számla kiállítása,
szerződés kötése, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések
teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói
kapcsolattartás, a vásárló külön hozzájárulása esetén a vásárlói szokások elemzése, célzottabb
kiszolgálás, a vásárló hozzájárulása esetén direktmarketing tartalmú megkeresések, tájékoztatás az
aktuális információkról, ajánlatokról.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, a számviteli kötelezettség teljesítése
céljából a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján az ott meghatározott adatok (név, lakcím).
A kezelt adatok köre: megrendelésszám, dátum, időpont, szerződésszám, megszólítás, név,
cím, telefonszám, az értesítés formája, a szállítás adatai, a vásárlás helye, dátuma, neve, a vevőkártya
száma, a vásárolt termékek megnevezése, mennyisége, vételára, aláírás, a direktmarketing célú
megkereséshez adott hozzájárulás, vásárlói szokások elemzése, célzott reklám küldése céljából adott
hozzájárulás
Az adatkezelés időtartama:
- a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így a vásárlás esetében addig kezeli,
amíg az érintett nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez
adott hozzájárulását.
- a direktmarketing célú megkereséshez, valamint a vásárlói szokások elemzése céljából adott
hozzájárulás tekintetében az érintett marketing célú hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb az
utolsó belépéstől vagy adatfrissítéstől számított 24 hónap,
- a vásárlásokkal kapcsolatosan keletkező számviteli bizonylatok esetében a Számv. tv. 169. § (2)
bekezdésének megfelelően 8 év.
Kártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait az OTP Bank Nyrt. (1051
Budapest, Nádor u. 16.) kezeli, az MMXH Lakberendezési Kft. semmilyen, a fizetési tranzakcióhoz
szükséges kártyaadatot nem kezel, gyűjt, tárol, ezen adatokhoz semmilyen módon nem fér hozzá.
Adatfeldolgozók: a házhozszállítást végző Monfix Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 4. akik
részére a következő adatok kerülnek átadásra: megrendelésszám, számlaszám, szerződésszám, név,
telefonszám, a szállítási cím, az, hogy a cím családi ház-e, a szállítás adatai (dátum, időpont, ár), a
megjegyzésben esetlegesen megadott egyéb személyes adatok, dátum és aláírás.
A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok
törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:
- e-mail útján az info@moemax.hu címen, továbbá
- postai úton a H-1095, Budapest, Soroksári út 86. címen.
Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-52053 és NAIH-93176
A direkt marketing célú adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-52056 és NAIH-93177
4.6. WEBÁRUHÁZ
Az adatkezelés célja: a www.moemax.hu weboldalon elérhető, az MMXH Lakberendezési Kft. által
üzemeltetett webáruházban történő vásárlás, számla kiállítása, szerződés kötése, a vásárlók
nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés
dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, a számviteli kötelezettség teljesítése
céljából a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján az ott meghatározott adatok (név, lakcím) .
A kezelt adatok köre:
kötelező: megszólítás, név, lakcím, születési dátum, e-mail cím, telefonszám, vásárolt termék
megnevezése, ára, vásárlás ideje, szállítási cím,
opcionális: titulus, megjegyzés a címhez, második telefonszám, faxszám, Club száma
Az adatkezelés időtartama:
- a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így a vásárlás esetében addig kezeli,
amíg az érintett nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez
adott hozzájárulását.
- a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás tekintetében az érintett marketing célú
hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb az utolsó belépéstől vagy adatfrissítéstől számított 24
hónap,
- a vásárlásokkal kapcsolatosan keletkező számviteli bizonylatok esetében a Számv. tv. 169. § (2)
bekezdésének megfelelően 8 év.
Kártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait az Wirecard Central Eastern
Europe GmbH(9020 Klagenfurt, Primoschgasse 3., Ausztria) és a SIX Payment Services (Austria)
GmbH (1030 Bécs, Marxergasse 1B., Ausztria) kezeli, az MMXH Lakberendezési Kft. semmilyen, a
fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatot nem kezel, gyűjt, tárol, ezen adatokhoz semmilyen
módon nem fér hozzá.
Adatfeldolgozás: a házhozszállítást végző GLS General Logistics Systems Hungary Csomag –
Logisztikai Kft. 2351, Alsónémedi, Európa u.2. felé megrendelésszám, számlaszám, szerződésszám,
név, telefonszám, a szállítási cím, az, hogy a cím családi ház-e, a szállítás adatai (dátum, időpont, ár),
az, hogy a vevő szerelést igényelt-e, ha igen a szerelés adatai (dátum, időpont, ár, munkafolyamat), a
megjegyzésben esetlegesen megadott egyéb személyes adatok, dátum és aláírás.
A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok
törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:
- e-mail útján az info@moemax.hu címen, továbbá
- postai úton a H-1095, Budapest, Soroksári út 86. címen.
A direkt marketing célú adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-93178
4.7. KISTEHERAUTÓBÉRLÉS
Az adatkezelés célja: az MMXH Lakberendezési Kft. által üzemeltetett áruházakban, illetve
webáruházban történő vásárlás esetén lehetőség van szállítás céljából kisteherautót bérelni. Az
adatkezelés célja a gépjármű bérleti szerződés megkötése és teljesítése.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, a számviteli kötelezettség teljesítése
céljából a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján az ott meghatározott adatok (név, lakcím)
A kezelt adatok köre: név, szállítási cím, születési hely és idő, anyja neve, vezetői engedély száma,
kategóriája, vezetői engedélyről és lakcímkártyáról készített fénymásolat.
Az adatkezelés időtartama: a szerződésből eredő jogosultságok és kötelezettségek teljesítése
érdekében a Ptk. alapján meghatározott 5 év, a bérléssel kapcsolatosan keletkező számviteli bizonylat
esetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően 8 év.
4.8. FINANSZÍROZÁSI ÜGYINTÉZÉS
Az adatkezelés célja: a vásárlók részére a Hpt. 10. § (1) bekezdésének ab) pontja szerinti ügynöki
tevékenység végzése során hitel ügyintézése.
Az adatkezelés jogalapja: a Hpt. 228. § (6) bekezdése.
A kezelt adatok köre: megrendelésszám,név, dátum, a finanszírozás adatai, valamint a finanszírozás
igényléséhez szükséges valamennyi személyes adat.
Az adatkezelés időtartama: valamennyi személyes adat törlésre, megsemmisítésre kerül a pénzintézet
felé történő adattovábbítást követően.
Adattovábbítás: Valamennyi személyes adat az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) felé.
Az adattovábbítás jogalapja: a Hpt. 228. § (6) bekezdése.
4.9. HÍRLEVÉL
Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők
részére, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról, direktmarketing tartalmú megkeresések,
személyre szóló ajánlatok készítése, kapcsolattartás.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása,
A kezelt adatok köre: megrendelésszám, a feliratkozás dátuma, időpontja, megszólítás, tudományos
fokozat, név, e-mail cím,.
Az adatkezelés időtartama:
- a felhasználói megerősítéssel nem rendelkező feliratkozások esetében 72 óra, illetve
- a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb a felhasználó utolsó adatfrissítésétől
számított 24 hónap.
A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok
törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:
- a kiküldött hírlevelek láblécében található „Hírlevél letiltása”, illetve „Beállításaim” hivatkozásokra
kattintva,
- e-mail útján az info@moemax.hu címen, továbbá
- postai úton a H-1095, Budapest Soroksári út 86. címen.
Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-93178
4.10. VEVŐELÉGEDETTSÉG
A jelen tájékoztató 4.3. fejezetében található vásárlói adatbázishoz kapcsolódó adatkezelés.
Az adatkezelés célja: az MMXH Lakberendezési Kft. szolgáltatásaival és az általa forgalmazott
termékekkel kapcsolatos vásárlói vélemények megismerése, ajándéksorsoláson történő részvétel.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: sorszám, szerződésszám, név, cím, az érintett raktár megnevezése, a számla
dátuma, valamint az eladó és a szerelő neve, valamint a mömax kínálatával és az igénybevett
szolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségi kérdésekre adott válaszok.
Az adatkezelés időtartama:
- a kérdőíveken megadott személyes adatok esetében a személyes adatokat az adatkezelés céljának
fennállása alatt, amíg az érintett nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai
kezeléséhez adott hozzájárulását- a nem nyertes kérdőívek a sorsolást követően azonnal
megsemmisítésre kerülnek,
- a sorsoláson nyertes kérdőívek, valamint az ajándékutalványokról készített szerződések esetén a
számviteli kötelezettség teljesítése céljából a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően 8 év a
számvitel bizonylaton szereplő név és lakcím tekintetében.
4.11. mömax CLUB CARD
Az adatkezelés célja: a mömax Club Card törzsvásárlói programjában való részvétel, a törzsvásárlók
nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a vásárlások után járó bónuszpontok nyilvántartása
és egyenlegének vezetése, kapcsolattartás, törzsvásárló hozzájárulása esetén a vásárlói
szokások elemzése, a célzottabb kiszolgálás, kedvezmények biztosítása, a törzsvásárló hozzájárulása
esetén akciós ajánlatok és más küldemények küldése, tájékoztatás az aktuális információkról,
ajánlatokról és direkt marketing célú megkeresés.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: Club Card száma, név cím, telefonszám, mobiltelefonszám, születési dátum, email
cím, gyermekek születési éve, aláírás, dátum, az egyes vásárlások adatai (dátum, időpont, vásárolt
termék, a vásárlás értéke) és a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.
Az adatkezelés időtartama: az utolsó adatfrissítéstől vagy vásárlástól számított 5 év.
- a direktmarketing célú megkereséshez, valamint a vásárlói szokások elemzése céljából adott
hozzájárulás tekintetében az érintett marketing célú hozzájárulásának visszavonásáig, de
legfeljebb az utolsó belépéstől vagy adatfrissítéstől számított 24 hónap
A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok
törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:
- a kiküldött hírlevelek láblécében található „Hírlevél letiltása”, illetve „Beállításaim” hivatkozásokra
kattintva,
- e-mail útján az info@moemax.hu címen, továbbá
- postai úton a H-1095, Budapest, Soroksári út 86. címen.
Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-93179
A direkt marketing célú adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-93177
4.12. PANASZKEZELÉS
Az adatkezelés célja: az MMXH Lakberendezési Kft.. által forgalmazott termékekkel kapcsolatosan
felmerülő minőségi kifogások kezelése.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: sorszám, a megrendelés száma, a vevő neve, címe, telefonszáma, a bejelentés és
a vásárlás dátuma, az érintett termék megnevezése, vételára, a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igény,
a reklamáció rendezésére vállalt határidő, a reklamáció rendezésének módja, a felvevő neve és a hiba
oka.
Az adatkezelés időtartama:
- a panaszról felvett jegyzőkönyv és a válaszok másolati példányai tekintetében a fogyasztóvédelemről
szóló törvény 17/A. § (7) bekezdése értelmében 5 év.
4.13. ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐRENDSZER
A személyes adatok kezelője: az MMXH Lakberendezési Kft.és aaz áruházak élőerős őrzését ellátó
Safety Sector Vagyonvédelmi Kft. (1062 Budapest Andrássi út 125. ).
Az adatkezelés célja: az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében a jogsértések
megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása az MMXH Lakberendezési Kft. területére való
belépéssel, továbbá az SzVMt. 30. §-a.
A kezelt adatok köre: az MMXH Lakberendezési Kft. területére belépő személyeknek
a képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb személyes adatai.
Az adatkezelés időtartama: felhasználás hiányában 3 munkanap.
Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-93182
4.13.1. A FELVÉTELEK FELHASZNÁLÁSA
A kamerák aktuális képének megtekintésére jogosult: az MMXH Lakberendezési Kft. jogosultsággal
rendelkező munkavállalói, valamint az adott áruház élőerős őrzését ellátó a Safety Sector
Vagyonvédelmi Kft. (1062 Budapest Andrássi út 125. ) szolgálatot teljesítő munkavállalói.
A kamerák felvételének megtekintésére jogosult: az MMXH Lakberendezési Kft. jogosultsággal
rendelkező munkavállalói, valamint az adott áruház élőerős őrzését ellátó a Safety Sector
Vagyonvédelmi Kft. (1062 Budapest Andrássi út 125. ) szolgálatot teljesítő munkavállalói, valamint
az, akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétel érinti.
A kamerák felvételét adathordozóra rögzíteni jogosult: az MMXH Lakberendezési Kft.. kijelölt
munkavállalói.
Az MMXH Lakberendezési Kft. által üzemeltetett kamerás megfigyelő és rögzítő rendszer tárolt
felvételeibe kizárólag az emberi élet, testi épség és vagyon sérelmére elkövetett jogsértések
bizonyítása és az elkövető azonosítása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező
személyek. Azon érintettek, akiknek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, kérhetik az
elektronikus megfigyelőrendszerrel róluk készült felvételekről másolat készítését, valamint a
felvételek törlését. Adatkezelő a rögzített felvételekbe történő betekintéseket, az azt végző személy
nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben rögzíti.
Adattovábbítás: szabálysértési- vagy büntetőeljárás esetén az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok
felé.
Az átadott adatok köre: a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek,
valamint a tárgyat esetlegesen átvevő tulajdonos vagy megbízott neve.
Az adattovábbítások jogalapja: a Be. 71. § (1) bekezdése, 151. § (2) bekezdésének a) pontja és a 171.
§ (2) bekezdése, valamint az újSztv.75. § (1) bekezdésének a) pontja és 78. § (3) bekezdése.
4.14. IDŐPONT EGYEZTETÉS
Az adatkezelés célja: az MMXH Lakberendezési Kft. szakembereivel az ügyfélszolgálaton keresztül
történő időpont egyeztetés.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: megrendelésszám, megszólítás, név, e- mail cím, telefonszám, a felhasználó
által megjelölt áruház és osztály, valamint az esetleges megjegyzésben megadott egyéb
személyes adat.
Az adatkezelés időtartama: a megadott adatok az egyeztetett időpont elteltével törlésre kerülnek.
4.15. KAPCSOLATFELVÉTEL
Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a jelen tájékoztatóban
megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken kapcsolatba léphet az adatkezelővel.
Az MMXH Lakberendezési Kft. a beérkezett e-maileket a küldő nevével, e-mail címével és más,
önként megadott személyes adatával együtt, valamint a „Kapcsolatfelvétel” menüpontban található
űrlap segítségével küldött üzeneteket megszólítás, titulus, teljes név, cím (ország, utca,
házszám, irányítószám, lakóhely), e-mail cím, telefonszám, szerződésszám, tárgy és az
üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 5
év elteltével törli.
Az adatkezelés célja: kapcsolattartás, üzenetekre, kérdésekre történő válaszadás.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.
4.16. EGYÉB ADATKEZELÉSEK
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk
tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok
közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az
MMXH Lakberendezési Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok
körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés
céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.


5. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA
Az MMXH Lakberendezési Kft. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei
a székhelyén, adatfeldolgozóinál, valamint a Telekom Austria Group (1020 Bécs, Lassallestraße 9.,
Ausztria) Rechenzentrum der A1 im Arsenal-Gelände Wien, A1 ASPGruppe alatti szervertermében
elhelyezett szerverén találhatók meg.
Az MMXH Lakberendezési Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása
során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
Az MMXH Lakberendezési Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a
véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó
hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az MMXH Lakberendezési Kft.. a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan
kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a
tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az
érintetthez rendelhetők.
Az MMXH Lakberendezési Kft. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki,
szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely
az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
Az MMXH Lakberendezési Kft. az adatkezelés során megőrzi
a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát
és teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá,
valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos
eszközök.
Az MMXH Lakberendezési Kft. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a
számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a
számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az
üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.
Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (email,
web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek
tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására
vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható
óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést
rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A
rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának
ellenőrzését is.


6. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE
Név: MMXH Lakberendezési Kft.
Székhely: H-1095, Budapest, Soroksári út 86.
Cégjegyzékszám: 01-09-678786
A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
Adószám: 11829519-2-44
Telefonszám: 06 1 8870100
E-mail: info@moemax.hu


7. AZ ADATFELDOLGOZÓK ADATAI, ELÉRHETOSÉGEI
Név: XXXLutz KG
Székhely: 4600 Wels, Römerstrasse 39., Ausztria
Név: Wirecard Central Eastern Europe GmbH
Székhely: 9020 Klagenfurt, Primoschgasse 3., Ausztria
Név: SIX Payment Services (Austria) GmbH
Székhely: 1030 Bécs, Marxergasse 1B., Ausztria
Név: OTP Bank Nyrt.
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.
Név: Monfix Kft.
Székhely: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 4.
Név: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
Székhely: 2351, Alsónémedi, Európa u.2
Név: Safety Sector Vagyonvédelmi Kft
Székhely: (1062 Budapest Andrássi út 125.
Az MMXH Lakberendezési Kft. fenntartja a jogot további adatfeldolgozó igénybevételére, melynek
személyéről legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor ad egyedi módon tájékoztatást.


8. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes
adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az
adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.
Az érintett kérelmére az MMXH Lakberendezési Kft., mint adatkezelő tájékoztatást ad az
általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról,
az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és
címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb
azonban 25 napon belül közérthető formában – az érintett erre irányuló kérelmére írásban –
adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos
adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb
esetekben az MMXH Lakberendezési Kft.. költségtérítést állapít meg.
Az MMXH Lakberendezési Kft. a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a
valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.
Az MMXH Lakberendezési Kft. zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a
rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit.
A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél,
amely a személyes adat törlését kizárta. Az MMXH Lakberendezési Kft.. megjelöli az általa kezelt
személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes
adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
Az MMXH Lakberendezési Kft. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a
kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést
törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben
meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság elrendelte. A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére
25 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás
vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 25 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.
Az MMXH Lakberendezési Kft. a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az
érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára
továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos
érdekét nem sérti.
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a) a személyes adatok kezelése vagy
továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az
adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges,
kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása
közvetlen üzletszerzés, közvélemény- kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; c)
törvényben meghatározott egyéb esetben.
Az MMXH Lakberendezési Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn
belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz,
és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának
megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és
adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az
annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes
adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak
közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
Az MMXH Lakberendezési Kft. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte
el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a
tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította. Az érintett a jogainak
megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az
MMXH Lakberendezési Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Ha az adatkezelő az érintett
adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett
személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az adatkezelő
mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha
bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső
elháríthatatlan ok idézte elő.
Nem téríti meg a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a
személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan
magatartásából származott.
Amennyiben az MMXH Lakberendezési Kft. adatkezelésével kapcsolatban problémája van, forduljon
hozzánk a 6. pontban írt elérhetőségeinken.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1534 Budapest, Pf.: 834
Telefon: 06.1.391.1400
Fax: 06.1.391.1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu
Illetve a hatáskörrel rendelkező bíróságnál lehet élni.